25/10/2007
Πίνακας του Πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά[1700]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Θα ήταν αδύνατο να καταγράψουμε χρονολογικά και με ακρίβεια τον πληθυσμό της Λακωνίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας γιατί δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές. Εξαίρεση αποτελούν κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας ορισμένες επίσημες καταγραφές των κατοικημένων τόπων και του πληθυσμού, όπως ο ακόλουθος πίνακας : Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά κατά την απογραφή του Grimani 1700. Ο πίνακας είναι από το βιβλίο του: Κυρ. Ν. Στάππα «Η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν 1460 – 1821» Αθήναι, 1993


Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά κατά την απογραφή του Grimani 1700
Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά κατά την απογραφή του Grimani 1700
Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά κατά την απογραφή του Grimani 1700
Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Μυστρά κατά την απογραφή του Grimani 1700

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.