25/10/2007
Νοταριακή Πράξη [1900]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοταριακή Πράξη που αφορά σε πρόγραμμα πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε στους Μολάους Λακωνίας στις 6 Ιανουαρίου του έτους 1900.


Νοταριακή Πράξη [1900]
Νοταριακή Πράξη [1900]

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.