25/10/2007
Γεράκι Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πρόκειται για δίκλιτο βυζαντινό ναό με καλλιτεχνικές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. Το νότιο κλίτος είναι μεταγενέστερο του βορείου.


Γεράκι Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.