15/02/2008
Υδροβιότοπος του Μουστού

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο υδροβιότοπος του Μουστού βρίσκεται κοντά στο Άστρος και πήρε την ονομασία του λόγω της φόρτωσης του μούστου που γινόταν στην περιοχή. Το νερό της λιμνοθάλασσας ανανεώνεται από μία πηγή με υφάλμυρο νερό, που θεωρείται και ιαματική. Για το λόγο αυτό, πολλοί κάνουν λουτρά εκεί. Η περιβαλλοντική του σημασία είναι μεγάλη, αφού διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για τη διατήρηση τόσο της χλωρίδας (βούρλα, καλάμια, ψαθιά) όσο και της πανίδας (ψάρια, χέλια, υδρόβια πουλιά, χελώνες καρέτα-καρέτα) της περιοχής. Κάθε χειμώνα,ο υδροβιότοπος του Μουστού αποτελεί καταφύγιο για πλήθος υδρόβιων πουλιών (κύκνοι, ερωδιοί, αγριόπαπιες) τα οποία απολαμβάνουν τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής. Ο υδροβιότοπος είναι προστατευμένη περιοχή και είναι ενταγμένος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000.


Ο Υδροβιότοπος του Μουστού
(Φωτογραφία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.