13/05/2008
Βυζαντινή περίοδος

Δήμος Άργους

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαιρείτο σε θέματα – το θέμα ήταν είδος σημερινής γενικής διοικήσεως ή νομού, και διοικείτο υπό στρατηγού ή πραίτορα, ο οποίος είχε πολιτική και στρατιωτική εξουσία. Τη διαίρεση του Βυζαντινού κράτους σε θέματα εισήγαγε ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος το 610 - 641 μ.Χ.. Το Άργος αποτελούσε μέρος του θέματος της Πελοποννήσου, το οποίο είχε σαράντα πόλεις. Πρωτεύουσα του θέματος ήταν η Κόρινθος, που ονομαζόταν "Μητρόπολις πάσης Ελλάδος και Αχαΐας".
Στον Συνέκδημον Ιεροκλέους του γραμματικού, ο οποίος γράφτηκε γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα, το Άργος καταλέγεται ανάμεσα στις εβδομήντα εννιά πόλεις της "Επαρχίας Ελλάδος", δηλαδή της Αχαΐας, υπό ανθύπατο και στις σαράντα πόλεις του θέματος της Πελοποννήσου, υπό στρατηγό.
Από τον ια΄ αιώνα ο διοικητής του θέματος λέγεται δούξ. Ο Νικηφόρος Βοτανειάτης, πριν γίνει αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, διετέλεσε δούξ Πελοποννήσου και Ελλάδος. Επίσης και άλλες μεγάλες προσωπικότητες διετέλεσαν στρατηγοί θεμάτων.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους υπήρχε μεγάλη γραφειοκρατία. Επίσης σε βυζαντινά συγγράμματα γίνεται λόγος περί της πλεονεξίας και ιδιοτέλειας των υπαλλήλων στην Πελοπόννησο.
Το Άργος αν και κατοικείτο διαρκώς και κατά τους μέσους χρόνους, ήταν όμως πόλη ασήμαντη, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την έλλειψη ιστορικών ειδήσεων περί της πόλεως, μέχρι του 9ου αιώνος.
Από τότε όμως, και ιδίως από το τέλος του 11ου αιώνα, κατά το περισωθέν χρονικό που συντάχτηκε στην Πελοπόννησο, μαθαίνουμε πάλι για την πόλη και ιδιαίτερα για το διάστημα 1089 -1467. Τεκμήριο δε της αναγεννήσεως και της νέας ακμής του Άργους είναι η ύψωση της επισκοπικής έδρας σε Μητρόπολη το 1189.


Βυζαντινός ναός 12ος αιώνας μ.Χ.
Βυζαντινές ανασκαφές
Βυζαντινές ανασκαφές 2
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 1
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 2
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 3
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 4
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 5
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 6
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 7
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 8
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 9
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 10
ψηφιδωτό 5ου αιώνα μ.Χ. Αρχαιολογικό μουσείο Άργους 11

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.