13/05/2008
Η Συνέλευση στο Άργος (πριν από την Α΄ Εθνική Συνέλευση)

Δήμος Άργους

Στο τέλος του Νοεμβρίου του 1821, ύστερα από επανειλημμένες εκκλήσεις του Υψηλάντη, του Κολοκοτρώνη και των Υδραίων, άρχισαν οι αντιπρόσωποι των επαρχιών της Πελοποννήσου να συγκεντρώνονται στο Άργος, όπου επικράτησε έντονος αναβρασμός, λόγω των συνεχών διενέξεων ανάμεσα στους προκρίτους και τους στρατιωτικούς. Οι εργασίες της Συνελεύσεως άρχισαν την 1η Δεκεμβρίου και δύο μέρες αργότερα ήρθαν ο Μαυροκορδάτος και ο Νέγρης με τους πληρεξουσίους της Δυτικής και της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Ενώ όμως η προεργασία και τα σχέδια του Υψηλάντη προέβλεπαν Εθνική συνέλευση - αυτό άλλωστε τονιζόταν και στις εγκυκλίους και στις επιστολές που κατά καιρούς είχε στείλει -, η συγκέντρωση στο Άργος περιόρισε τους στόχους της, ύστερα από ενέργειες του Μαυροκορδάτου, και πήρε το χαρακτήρα τοπικής Πελοποννησιακής Συνέλευσης.
Αποδυναμωμένος ο Υψηλάντης, με μόνους υποστηρικτές τους στρατιωτικούς, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στη μετατροπή της Εθνικής Συνελεύσεως σε Πελοποννησιακή και δέχτηκε να ταυτιστεί η Συνέλευση προς το όργανο που αυτή ίδρυσε, την « Πελοποννησιακή Γερουσία ».
Την πρώτη μέρα των εργασιών της Πελοποννησιακής Συνελεύσεως ψηφίστηκε διακήρυξη με τον τίτλο « Προλεγόμενα », που ονομάστηκε έτσι επειδή είχε προταχθεί στον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας που ψηφίστηκε αμέσως μετά. Στη διακήρυξη αυτή που είναι γεμάτη αντιφάσεις και ανακρίβειες διαφαίνεται ένας σκοπός : Να λησμονηθεί η συμβολή της οικογένειας Υψηλάντη στον αγώνα, να λησμονηθεί η Φιλική Εταιρεία, να αποδοθεί η Επανάσταση των Ελλήνων όχι στην ενιαία απόφαση του έθνους για εξέγερση εναντίον της τουρκικής κυριαρχίας, αλλά σε ειδικά γεγονότα, και να δικαιολογηθεί "η αναρχία και αταξία", που επικρατούσε από τις πολεμικές περιπέτειες, ενώ ήταν σε όλους γνωστό ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα της διαμάχης Υψηλάντη και προκρίτων, που είχαν προκαλέσει οι τελευταίοι.
Η Συνέλευση του Άργους ψήφισε τον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας, που υπογράφηκε τελικά που όλους τους πληρεξουσίους της Πελοποννήσου στην Επίδαυρο στις 27 Δεκεμβρίου και έχει τον τίτλο « Οργανισμός περί Προσωρινής Διοικήσεως ». Τον υπέγραψαν και ο Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης, παρά τις βασικές τους επιφυλάξεις στην αρχή και τη δυσαρέσκειά τους, πιστεύοντας ίσως ότι η Συνέλευση της Επιδαύρου που είχε αρχίσει τις εργασίες της, θα γινόταν το κυρίαρχο σώμα που θα παραμέριζε κάθε τοπικό Οργανισμό.
Ο Οργανισμός αυτός, του οποίου πρότυπο υπήρξε ο Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, φέρνει έντονη τη σφραγίδα του Μαυροκορδάτου και του Νέγρη, οι οποίοι, αν και δεν είχαν λάβει μέρος στις συζητήσεις, είχαν αναλάβει τη φροντίδα της νομοθεσίας.
Ο Οργανισμός αυτός διαιρείται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια.
Το πρώτο αναφέρεται στον τρόπο εκλογής των εφόρων των χωριών, στα καθήκοντα και στα δικαιώματα τους. Το δεύτερο κεφάλαιο ορίζει τα σχετικά με την έμμεση εκλογή των εφόρων των επαρχιών, τη θητεία και τα καθήκοντά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερώς λόγος για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Πελοποννησιακής Γερουσίας, η οποία θα υποτάσσεται σε όλες τις νόμιμες διαταγές της Εθνικής Βουλής. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη μελλοντική αποζημίωση των ναυτικών νησιών και ορίζεται ότι τέσσερις στρατηγοί εκλεγμένοι από το σύνολο των στρατηγών της Πελοποννήσου θα παραμένουν κοντά στην Γερουσία, ώστε να γνωμοδοτούν στις πολεμικές περιστάσεις. Το τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζει στρατιωτικά ζητήματα.
Με τον Οργανισμό αυτό η επιβολή των προκρίτων θα ήταν απόλυτη, αφού οι στρατιωτικοί θα υποτάσσονταν στη Γερουσία. Τους στρατηγούς της Πελοποννήσου θα εξέλεγε η Γερουσία « μεταξύ των αξιωτέρων και εκδουλευσάντων τη πατρίδι ».


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.