24/12/2008
Χαρακτικά και σχέδια

Δήμος Άργους

Όπως για όλες τις πόλεις της Ελλάδας, έτσι και για το Άργος, ο χρόνος μας διέσωσε αρκετά σχέδια, χαρακτικά και πίνακες. Τα περισσότερα προέρχονται από βιβλία γεωγράφων και περιηγητών. Το πιο πλούσιο σε τέτοια σχέδια είναι το βιβλίο του Cristopher Wordsworth, La Grece pittoresque, Paris 1841. Πολλά είναι επίσης και τα ανάλογα σχέδια, που απαντούν σε δημοσιεύσεις του H. Belle. Τα παλαιότερα γνωστά σχέδια του Άργους προέρχονται από το βιβλίο του Coronelli, Citta fortezze ed atri luoghi delle Moera.


Χωριό της πεδιάδας του Άργους. Σχέδιο του D. Lancelot, με βάση προσχέδιο του H. Belle.
Πέρασμα από το Άργος στην Κόρινθο. Chr. Wordsworth, Greece Pictorial, Descreptive and Historical. London 1844
Άποψη του Άργους. Λιθογραφία από σχέδιο του F. Heve, από το βιβλίο του “A residence in Greece and Turkey”, London 1837
Πέρασμα στο Κατσίγκρι. Chr. Wordsworth, Greece Pictorial, Descreptive and Historical. London 1844
Άποψη του Άργους. Charles Henry Hanson, The land of Greece, London
Άποψη του Άργους. Λιθογραφία από σχέδιο του Κελεμπέγκερ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Η πυραμίδα του Ελληνικού. Σχέδιο του H. Belle εκ του φυσικού
Το αρχαίο θέατρο. Λιθογραφία του E. Ray (1843). Έκδοση C. Bonnaviat, Lyon
Αργολική ακτή παρά τον Ίναχο, Chr. Wordsworth, Greece Pictional, Descreptive and Historical, London 1844
Άργος. Το αρχαίο θέατρο. Th. Du Moncel, Vues pittoresques des monuments d; Athenes, Paris 1845

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.